Sluiten

Inloggen


Log in en bekijk de financiële stand van zaken van uw projecten. Om een voorbeeldproject te bekijken kunt u inloggen als ‘Gast’ met wachtwoord ‘1234’UP

Sumcity Advisory is een adviesbureau gericht op gebiedseconomie van binnenstedelijke projecten. Het bureau heeft ruime ervaring met het rekenen aan gebiedsontwikkelingen van de haalbaarheidsfase tot en met de realisatiefase en werkt voor corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten. Sumcity Advisory is betrokken bij de stad en haar bewoners.

Adviseurs

Projecten

Onze werkwijze en tools

Stedelijke dynamiek

Het is de stad waar aan Sumcity werkt. De stad is nooit af. Hij groeit en krimpt, het afbreken en bouwen gaat altijd door. Deze dynamiek maakt het werken in en aan de stad bijzonder en zorgt ervoor dat projecten en ontwikkelingen nooit hetzelfde zijn. De adviseurs van Sumcity Advisory werken al jaren in de stad en gebruiken deze ervaring waar mogelijk in nieuwe projecten. Tegelijkertijd staan ze open voor nieuwe ontwikkelingen in de manier waarop projecten worden aangepakt.
Klik hier en leer ons kennen…
(klik daarna op de back-button in je browser om terug te keren naar sumcity.nl)

Haalbaarheid

Sumcity Advisory benadert haalbaarheidsvraagstukken op een integrale manier, in alle fases van een project of ontwikkeling. De haalbaarheid wordt bepaald door het resultaat van grond-, vastgoed- en verhuurexploitatie.
Sumcity belicht alle kanten van uw complexe project.
Klik hier voor Sumcities kijk op Haalbaarheid…
(klik daarna op de back-button in je browser om terug te keren naar sumcity.nl)

Citymaker, Sneller, efficiënter en eenvoudiger

Stedenbouwkundige schetsen of tekeningen maken voordat er goed is gerekend, kost veel tijd en geld. Die tijd en dat geld is er op dit moment simpelweg niet. Het slim berekenen van een gebiedsontwikkeling met Citymaker maakt het al in de initiatiefase mogelijk om te toetsen of en zo ja welke varianten van een plan haalbaar zijn. Onder meer door de zeer uitgebreide module voor ruimtegebruik die het programma bevat. Daarmee wordt de ruimtebehoefte voor alle planonderdelen nauwkeurig vastgesteld.

Lees meer...Lees minder...

De Citymaker is een interactief stedenbouwkundig rekenprogramma ontwikkeld door Keizerrijk Architecten, Procap, Sumcity, Stipo, Stadkwadraat en Techniplan. Citymaker is ontstaan uit de behoefte om het planproces in gebiedsontwikkelingen sneller, (kosten-)efficiënter en eenvoudiger te laten verlopen. Het rekenprogramma neemt de gebruiker aan de hand van referentiegebieden en karakters stap voor stap mee in het bepalen van een programma van eisen voor een plangebied. Het basisplan dat zo, zonder ook maar één lijn te tekenen ontstaat, kan vervolgens geheel op maat worden aangepast.

Wonen, werken, leven
Zonder te tekenen krijgt de gebruiker snel en eenvoudig inzicht in het plangebied aan de hand van modules als werken, bevolkingssamenstelling of onderwijs. Planonderdelen zoals wonen, winkelen en voorzieningen kunnen tegen elkaar worden uitgewisseld en worden gemixt. Automatisch worden bijvoorbeeld de parkeeraantallen bepaald, net als de gevolgen van de ruimtebehoefte van dat parkeren. Parallel aan het bepalen van het programma worden ook energie, financiën, afval, water en bewoners doorgerekend. Alles staat met elkaar in verband: als je aan een van de knoppen draait, zie je direct wat dat betekent voor de andere planonderdelen. Met het programma blijft de gewenste kwaliteit uit de startfase overeind, bovendien geeft het een sluitend resultaat. Als een onderdeel zoals de woonfunctie wijzigt, wordt de bijbehorende parkeerbalans automatisch aangepast.

Afstemming belangen
Door het bundelen van kennis in Citymaker kunnen de uitgangspunten, het programma en de haalbaarheid duidelijk worden vastgesteld. Ook voorziet het rekenprogramma in een betere afstemming van belangen. Dit omdat de resultaten van keuzes of eisen ten aanzien van programma, financiën en duurzaamheid direct zichtbaar zijn en kunnen worden vergeleken. Hierdoor ontstaat voor alle belanghebbenden onderling begrip en dus betere communicatie. Daarna kan alle energie worden gestoken in het ontwerpen van een mooi plan.
Citymaker laat zich het beste uitleggen in een demonstratie, zie www.citymaker.nl


Netwerk

Voor Sumcity Advisory is samenwerking met verschillende professionals, in steeds complexer wordende vraagstukken, van groot belang. Daardoor kunnen we ons richten op onze kernactiviteit: het rekenen aan de haalbaarheid van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. We werken samen met andere specialisten uit ons netwerk, waardoor we in staat zijn snel en flexibel in te spelen op brede vraagstukken.

Van A tot Z

Advies over de haalbaarheid van een project houdt niet op bij het schrijven van een rapportage. Consequenties van de bevindingen vragen om follow-up. Risico’s daadwerkelijk beheersen, kansen echt benutten en uitgangspunten voortdurend blijven toetsen aan nieuwe omstandigheden. Sumcity Advisory gelooft in langdurige betrokkenheid en financiële sturing van begin tot eind. Kennis opgedaan in de uitvoeringsfase is cruciaal voor advies in de haalbaarheidsfase.

Referenties

Benieuwd naar de ervaringen van onze opdrachtgevers?

Lees meer...Lees minder...

OVERHOEKS, ING REAL ESTATE & YMERE (1)
“Voor de gebiedsontwikkeling Overhoeks in Amsterdam heeft Sumcity Advisory maatwerk geleverd door een strategisch grondexploitatiemodel te ontwikkelen, waarmee aan de hand van DCF-model-engineering, de haalbaarheid van het project (opnieuw) is verkend. Herijking van het Masterplan van deze complexe binnenstedelijke opgave met een multifunctioneel programma van 185.000 m2, verdeeld over 21 bouwvelden / deelprojecten was noodzakelijk. In Binnen het model is een koppeling gemaakt tussen de grondexploitatie en de (gefaseerde) opstalontwikkeling. De output geeft – aan de hand van diverse scenario’s en gevoeligheidsanalyses – de juiste managementinformatie ten behoeve van de sturing van het project op zowel strategisch als operationeel niveau. De adviezen van Sumcity hebben geleid tot een effectief model met vele input-(variabelen), alsmede outputmogelijkheden zoals (grafieken, tabellen, visualisaties e.d.). Sumcity heeft met dit instrument nadrukkelijk bijgedragen aan de keuze van de ontwikkelstrategie van Ontwikkelingscombinatie Overhoeks CV.”.
= Onno Wittebrood, Project Director, ING Real Estate Development

DSOV TOEKOMSTVAST
“In het project DSOV toekomstvast is door de vereniging DSOV te Vijfhuizen een plan-initiatief genomen om hun voetbal-accommodatie in capaciteit aan te passen om het groeiend aantal leden allen naar behoren te accommoderen. Omdat de gemeente Haarlemmermeer geen budget ter beschikking had om deze noodzakelijke kwaliteit- en kwantiteitslag te maken is aan de club gevraagd om eigen middelen te genereren.
BUROBEB heeft dit initiatief professioneel opgepakt en met DSOV een stedenbouwkundig plan ontwikkeld waarbij het hoofdveld wordt voorzien van kunstgras, het derde veld een kwart slag wordt gedraaid waardoor op de vrijkomende gronden circa 20 woningen konden worden ontwikkeld. Daarnaast zijn er plannen gemaakt om het clubhuis uit te breiden en te renoveren. Om deze plannen bij de gemeente te laten landen maar ook om marktpartijen binnen te halen is aan SUMCITY ADVISORY gevraagd om voor dit plan een grondexploitatie op te stellen. Dit heeft geleid tot een gedegen rapportage waarin niet alleen de financiële haalbaarheid van het plan is aangetoond maar waarin ook naast de grondexploitatie ook een risicoanalyse is uitgevoerd. Sumcity heeft in dit project aangetoond dat het, ook vooraan in het planproces, snel in staat is om een goede kostenraming voor het civiele werk op te stellen en deze in een volledige grondexploitatie te verwerken. Op basis hiervan zijn strategische beslissingen genomen, is het overleg met de gemeente succesvol verlopen en zijn marktpartijen en aannemers aan boord gehaald. Met het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende exploitatie als basis ziet de toekomst voor DSOV er weer een stuk zonniger uit. Naar verwachting heeft DSOV voor het seizoen 2014 / 2015 de beschikking over een tweede kunstgrasveld en een representatief clubhuis.”
= Ben Ewals, architect en stedebouwkundige BUROBEB

OVERHOEKS, ING REAL ESTATE & YMERE (2)
“Sumcity heeft voor ons project Overhoeks op basis van een bestaand Ymere model een zeer handzaam en betrouwbaar grond- en vastgoed exploitatiemodel gebouwd. Het model is transparant, levert vrij eenvoudig managementinformatie en is bijzonder geschikt om voor de 21 ontwikkelvelden vlot scenario’s door te rekenen in de concept- en haalbaarheidsfase van een gebiedsontwikkeling. De input en interpretatie van de uitkomsten door Sumcity, is to the point en professioneel waardoor het rekenen en tekenen in deze fasen efficiënt konden verlopen.”
= André de Reus MRE, Projectontwikkelaar Ymere Gebieds- en ProjectOntwikkeling

YMERE, PROJECTONTWIKKELING
“De adviseurs van Sumcity Advisory hebben ruim twee jaar gewerkt aan grondexploitatieprojecten van Ymere. Bij hun komst in 2011 bevond planeconomie zich binnen Ymere nog in een startfase.
Sumcity heeft meegewerkt aan het opzetten van een standaardrekenmodel voor alle grondexploitaties en specifiek voor de binnenstedelijke herstructureringsopgave van de woningcorporatie en heeft een bijdrage geleverd aan het professionaliseren van planeconomie binnen Ymere. Er is een standaard werkwijze opgezet en geïmplementeerd voor de interne rapportage en besluitvormingscyclus, met aandacht voor de omvang van risico’s in grondexploitaties en daarbij behorende beheersmaatregelen. De adviseurs van Sumcity hebben, gedurende de periode dat zij voor Ymere werkten, actief meegedacht in het proces om planeconomie binnen Ymere op de kaart te zetten en vullen elkaar daarin bovendien goed aan. De wijze waarop en samenwerking heb ik altijd als plezierig ervaren.
= Annelies Rahakbauw, Planeconoom Ymere Projectontwikkeling

Opdrachtgevers

Contact

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen spoedig contact met u op.

image description

Sumcity Advisory
Postbus 3217 | 2001 DE Haarlem

Pascal Sijstermans
06 4600 3062 | psijstermans@sumcity.nl

Arne Marsman
06 5060 8238 | amarsman@sumcity.nl